نمایشگاه جامع کشاورزی ایران

نهمین نمایشگاه تخصصی نهاده های کشاورزی تهران نمایشگاه جامع کشاورزی ایران
نمایشگاه بین المللی تهران ( بزرگراه شهید چمران )
19 لغایت 22 دی ماه 1401