سولفات آمونیوم یکی از پر مصرف ترین و پر بازده ترین کودهای ازته برای محصولات کشاورزی است که حاوی ۲۱% ازت به شکل یون آمونیوم و ۲۴% گوگرد محلول در آب به شکل سولفات می باشد. ازت موجود در کود سولفات آمونیوم هدر رفت و آب شویی بسیار کمتری نسبت به سایر کودهای ازته داشته و همچنین یک منبع عالی از گوگرد می باشد که چندین عملکرد اساسی در گیاهان به خصوص تولید پروتئین ها دارد. نیتروژن کود سولفات آمونیوم به شکل یون آمونیوم می باشد، به ذرات رس متصل گردیده و کمتر از کودهای ازته دیگر در خاک شسته می شود. این نوع ازت با کمترین مصرف انرژی توسط گیاه به سرعت جذب و در متابولیسم گیاه به مصرف می رسد. نیتروژن از مهمترین عـوامل افـزایش عمـلکرد مطلوب و پر مصرف ترین عنـصر توسط گیاهان می باشد، که بصورت یون های نیترات و آمونیم و اوره از طریق ریشه ها جذب شده و پس از انتقال به برگ ها در سنتز اسیدهای آمینه مشارکت و در نهایت پروتئین ها را ایجاد می کند.
این کود اگر بصورت سرک استفاده شود، گوگرد را فورا در اختیار بوته‌ها و گیاهان قرار می دهد. کلزا در میان دانه های روغنی تجاری بیشترین نیاز را به گوگرد دارد. سولفات آمونیوم، گوگرد مورد نیاز گیاه کلزا را به فرم سولفات در اختیار گیاه قرار می دهد که گوگرد محلول این کود به سرعت در دسترس ریشه ها قرار می گیرد.

کود سولفات آمونیوم دارای بهترین ترکیب به منظور تشکیل اسیدهای آمینه و در نتیجه پروتئین ها در پسته، بادام و گردو برای پر شدن مغز این محصولات کشاورزی می باشد.

این کود در دو نوع گرانوله و پودری مورد استفاده قرار میگرد که فرم گرانول برای چالکود مناسبتر است، هرچند که این ماده محلول در آب است اما برای استفاده در سیستم آبیاری، بهتر است از نوع کریستال، پودری و یا مایع استفاده شود تا سرعت حل شدن و دسترسی گیاه به عناصر بالا رفته و همچنین از رسوب گذاری در سیستم های آبیاری جلوگیری شود.

به طور معمول ، در مزارع 4۰۰ الی 5۰۰ کیلوگرم در هکتار قبل از کاشت بوده و در باغ ها به ازای هر درخت یک کیلوگرم در اول بهار بکار می رود و در گلخانه ها به ازای هر بوته گیاه ۱۵ گرم و در باغچه به ازای هر مترمربع ۲۵ گرم کود سولفات آمونیوم مورد مصرف قرار می گیرد.